Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Pro účastníky soutěže.

Drak města Trutnova

Pro případné účastníky soutěže o nový slogan charakterizující Trutnov s klíčovým slovem drak, jsem připravil letmé shrnutí nejstarších dokladů o něm. Snad to pomůže k lepší orientaci v problematice

Pověst o zabití bájnáho draka pod památným trutnovským pahorkem a jeho nejméně půltisícileté zobrazování v různých variantách městského znaku se staly skutečným fenoménem města Trutnova. V minulosti býval Trutnov dokonce označován za „dračí město“ nebo „město draka“. Pohádkové vyprávění i jeho výtvarná ztvárnění však nejsou pouze zachycením prvoplánové báchorky kolující středověkým Trutnovem jak nám bývalo často předkládáno, ale jak už to tak bývá i zde je realita složitější a nezaujatý badatel se může ponořit do hlubších vrstev onoho podivuhodného příběhu.

Historické doklady

Za úplně nejstarší doklad o trutnovském drakovi lze považovat městskou pečeť , která je současnými historiky i heraldiky datována do 15. stol. Její výtvarný výraz, zdobné ornamenty i užité gotické písmo této dataci nasvědčují. V současné době je typář (pečetidlo) v držení Státního okresního archivu v Trutnově (V roce 1996 jsme díky jazykové spolupráci s panem G. Fiedlerem vedli korespondenci s tehdejší archivní ředitelkou Germánského národního muzea v Norimberku paní A. Werburgovou, která nám detailně popsala nejstarší otisk trutnovského pečetidla tam uloženého. Dle jejího sdělení tento otisk daroval ke konci 19. století muzeu Sammler Schöpel a na pečetní listině je čitelné vročení 1518. Otisk je však bohužel ve špatném stavu). Jinak otisky trutnovských pečetí obsahuje známá tzv. Eichlerova sbírka pro kterou byly v roce 1834 dostupnými typáři natištěny nové otisky. Je tu i otisk výše zmiňovaného nejstaršího známého typáře. Na všech těchto malých i velkých pečetích je zobrazen drak či spíše saň. Listina která tyto pečetě provází obsahuje nejen jejich faktický popis, ale i převyprávěnou dračí pověst.

Draka lze spatřit i na tzv. filigránech trutnovské papírny. Tyto vodoznaky na papírech nesou dračí figuru již od poloviny 16. století. Lze na nich spatřit i zajímavou improvizaci ve vyobrazení městského znaku. Drak je např. stranově převrácen což odporuje běžným heraldickým pravidlům. Také bývá nad znak umísťováno velké písmeno „T“ apod.

Patrně jeho nejstarší plastické ztvárnění můžeme dodnes spatřit v zádveří vinárny Pod hradem. Je zde v elipsovité kartuši do pískovce vytesán celý městský znak. Zdá se, že mohl být osazen v době renesančních úprav hradu, ale jeho přesnější datace je zatím neproveditelná.

Dosud nejstarší zachycené podoby jsou vizuální, ale Trutnov vlastní v českém prostoru unikátní písemné zachycení mytického počátku města. Jedná se o tzv. Hüttelovu sbírku pověstí. Jak už samo označení napovídá, je za autora vydáván kronikář 16. století Simon Hüttel. Originál této sbírky je však nezvěstný, a tak se autorství přisuzuje na základě předmluvy jednoho z pozdějších opisů sbírky, kde je vypsáno jak sám Hüttel sebe označuje za autora i způsob jakým sbírku tvořil. Nejstarší známý opis je datován rokem 1654 což je více jak půl století po posledním Hüttelově zápisu v jeho memorativu. S velkou opatrností se dá usuzovat, že autorem takto koncipované sbírky skutečně mohl být S. Hüttel. Sbírka je zajímavá z mnoha pohledů. I když je jako pramen poznání nejstarších dějin města historiky téměř beze zbytku odmítána je možné, že v sobě nese zachycení mnoha reálií 16. věku. V již zmiňované předmluvě autor také udává, že čerpal z vyprávění starců a čerpal z prastarých listin. Nás však nejvíce pro tuto chvíli zajímá fakt, že je tu písemně dopodrobna vypsána celá dračí historie. Z příslušného textu vyplývá, že trutnovský městský znak s drakem obdrželi trutnovští v roce 1024 od knížete Oldřicha na brněnském sněmu za zásluhy o kolonizaci trutnovské krajiny a za zabití draka v květnu roku 1006 jak je ve sbírce popsáno. Podle této legendy by tedy udělení znaku předcházela tzv. erbovní událost. Takto písemně zachycenou pověst převzal i Beckovský a zařadil ji do svého díla „Poselkyně starých příběhův českých“ (1700) a odtud se patrně dostala do Brna jako vysvětlení původu „brněnského draka“ zavěšeného od nepaměti v Staré radnici. Velice zdařile o tom píše Irena Hrabětová ve své objevné studii „Brněnský drak v pověstech a historii“ (Rešerše – občasník pro mezioborové hledání a nacházení, Luděk Jirásek , Trutnov 1995). V této studii je i velmi zajímavé sdělení z něhož bezpečně vyplývá, že drak visel v průjezdu Staré radnice v Brně již v roce 1568. Další zmínky o něm jsou pak z let 1578 a 1585. Zdá se však, že “drak“ visel na radnici ještě před tímto rokem, protože kronikář Hüttel by těžko mohl předstírat starobylost trutnovské legendy, kdyby se vycpaná kůže do průchodu brněnské radnice zavěšovala za jeho života.

V tomto výčtu bychom samozřejmě mohli pokračovat např pískovcovým drakem z bývalé kašny na náměstí, ale to už bychom se příliš vzdalovali době počátků jeho zobrazování. Pokud by tato problematika čtenáře zaujala a chtěl by do ní proniknout hlouběji, doporučuji projít náš web v sekci „zajímavosti“, kde je možno získat více informací.

datum: 9.12.2007
Jste 458017 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish