Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Občanské sdružení Trutnov-město draka

Stanovy sdružení

Občanské sdružení Trutnov – město draka

Sídlo a korespondenční adresa sdružení: Železničářská 507, 541 01 Trutnov

IČO: 26670003

Stanovy sdružení

1. Základní ustanovení

2. Poslání sdružení

3. Formy činnosti

4. Prostředky k zajištění činnosti sdružení

5. Způsob hospodaření sdružení

6. Členství ve sdružení

7. Práva členů sdružení

8. Povinnosti členů

9. Zánik členství

10. Orgány sdružení

11. Valná hromada

12. Výbor sdružení

13. Revizní komise

14. Smírčí řízení

15. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

Název sdružení: Trutnov – město draka (dále jen sdružení)

Sídlo: Železničářská 507, 541 01 Trutnov

Cíl sdružení: Propagace symbolu draka, rozvoj poznání mytologie a historie města, zřízení, provozování a rozvoj stálé expozice draka.

2. Poslání sdružení

Sdružení se snaží prohlubovat patriotický vztah svých členů i ostatních občanů k městu Trutnovu s důrazem na poznávání a propagaci mytologie a historie města, zejména symbolu draka.

3. Formy činnosti

Sdružení vyvíjí svoji aktivitu včetně hospodářské činnosti – jako vedlejší činnosti – v těchto níže popsaných oblastech:

1. Pořádání schůzí svých členů.

2. K dosažení svého poslání organizuje sdružení svoji činnost na základě aktivní práce svých členů, kteří se dle potřeby sdružují do specializovaných tématických pracovních skupin.

3. Spolupráce s městskými, obecními a krajskými orgány státní správy.

4. Spolupráce s organizacemi, podniky i s podobně zaměřenými spolky a sdruženími.

5. Úzká spolupráce s dětmi, školami a jinými externími subjekty.

6. Mezinárodní spolupráce s organizacemi z jiných zemí, s výměnou informací, pořádání mezinárodních přehlídek a společných akcí, představování svojí činnosti, výměnné projekty, organizování zájezdů a pobytů.

7. Celoroční pořádání kulturních a společenských akcí včetně pravidelného každoroční pořádání a spolupořádání celostátních i zahraničních akcí.

8. Zastřešování dalších organizací a spolků se stejnou činností.

9. Vyhledávání a spolupráce se specialisty, odborníky a organizacemi z různých oblastí se společným zájmem.

10. Vykonávání hospodářské činnosti – jako svojí vedlejší činnosti – možnost vybírání vstupného na kulturní a společenské činnosti, vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a poslání.

11. Vyhledávání a získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků.

12. Publicistická, vydavatelská a osvětová činnost.

13. Poradenská a konzultační činnost.

14. Aktualizovaná prezentace na internetu.

15. Informovanost a zapojení veřejnosti do projektů sdružení, poskytování informačních služeb veřejnosti.

16. Vytváření podmínek a podpory pro realizaci aktivit, směřujících ke zlepšení kulturního a společenského života občanů v místě pořádání akcí.

17. Popularizace, zveřejňování a propagace účelu sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů sdružení.

18. Šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

19. Vydávání, nákup a prodej tištěných materiálů propagující témata, související s účelem a cílem sdružení a s jeho aktivitami.

20. Návrh, výroba, nákup a prodej dárkových, upomínkových předmětů a dalších materiálů a výrobků, spojených s činností a propagací sdružení.

21. Organizování přednášek, besed, diskuzí, exkurzí, seminářů, vzdělávacích kurzů, konferencí, soutěží, výstav, festivalů, hudebních vystoupení, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, performací, propagačních akcí a dalších kulturních a společenských akcí, přístupných veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí.

22. Výstavba a provozování stálé expozice draka, včetně instalace expozic v jejich interiérech a exteriérech, průvodcovská činnost, včetně vybírání vstupného a prodeje upomínkových a dalších předmětů, spojených s činností sdružení.

23. Hájení zájmů sdružení navenek i uvnitř organizace.

4. Prostředky k zajištění činnosti sdružení

Příspěvky členů, jejichž výši schvaluje valná hromada na návrh vedení sdružení.

Příspěvky od jiných organizací, institucí či orgánů.

Dary a odkazy institucí nebo jednotlivců a to v peněžité formě nebo i jako věcný dar.

Výtěžky z vyhlášených veřejných sbírek.

5. Způsob hospodaření sdružení

Sdružení využívá ke své činnosti materiál, technické vybavení a reality, získáné koupí, darem nebo dědictvím.

Za řádné hospodaření s prostředky sdružení odpovídá výbor sdružení. Výbor také předkládá každoročně valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu a vyúčtování za uplynulé období, jehož správnost kontroluje revizní komise.

Výbor sdružení je povinen vést řádnou evidenci majetku sdružení a předkládat valné hromadě zprávu o hospodaření s ním. Kontrolu tohoto hospodaření provádí opět revizní komise.

Další podrobná ustanovení o hospodaření stanoví valná hromada.

6. Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát každý občan, bez ohledu na věk, národnost a bydliště, který se za člena písemně přihlásí.

Členy sdružení se mohou stát i právnické osoby, které zastupuje pověřený zástupce.

Nové členy přijímá výbor sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů.

Členství může být nejen řádné, ale i čestné. Čestné členství je udělováno za zásluhy o rozvoj sdružení nebo za mimořádný výsledek v poslání sdružení. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

7. Práva členů sdružení

Účast na valné hromadě, volit a být volen do výboru sdružení, revizní komise a jiných funkcí spolku.

Být informován o činnosti a hospodaření sdružení a vyjadřovat se k nim.

Předkládat návrhy k činnosti a spolurozhodovat o nich.

Používat prostředky, zařízení a další majetek sdružení v souladu se stanovenými podmínkami.

8. Povinnosti členů

Podle svých možností a sil pomáhat naplňovat poslání sdružení.

Propagovat sdružení a hájit zájmy sdružení navenek i uvnitř organizace, vystupovat obecně tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno a poslání sdružení.

Znát a dodržovat stanovy sdružení, závazné pokyny orgánů a respektovat rozhodnutí valné hromady.

Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky.

9. Zánik členství

Písemným prohlášením člena o vystoupení ze sdružení.

Rozhodnutím výboru pro nezaplacení členského příspěvku.

Rozhodnutím valné hromady na návrh výboru pro porušení zájmů sdružení.

Úmrtím člena sdružení.

10. Orgány sdružení

Valná hromada

Výbor sdružení

Revizní komise

11. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Pokud se nedostaví více než polovina členů do 20 minut po stanoveném začátku, je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno jinak.

Valnou hromadu svolává předseda sdružení nejméně jednou ročně.

Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda sdružení na návrh výboru sdružení nebo žádá-li to nejméně třetina členů.

Oznámení o konání valné hromady s uvedením místa, času a programu musí být členům oznámeno nejméně 7 dnů předem.

12. Výbor sdružení

Valná hromada volí výbor sdružení.

Výbor sdružení řídí veškerou činnost v období mezi dvěma valnými hromadami.

Výbor předkládá valné hromadě k odsouhlasení:

- návrh na vyloučení člena sdružení,

- návrh výše členských příspěvků pro následující období,

- návrh plánu činnosti,

- návrh délky volebního období,

- návrh členů a náhradníků výboru pro nové období, včetně členů revizní komise.

Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a další funkcionáře. Členem výboru s právem hlasovacím se stává předseda revizní komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda sdružení. Jednání se mohou zúčastňovat i náhradníci výboru s hlasem poradním.

Výbor může přizvat k projednání speciálních otázek též další členy spolku, odborníky aj. bez hlasovacího práva.

Rezignuje-li nebo zemře-li některý člen výboru, nastoupí na jeho místo náhradník, který obdržel větší počet hlasů. Klesne-li počet členů výboru v důsledku výše uvedeného, na tři, je nutno svolat valnou hromadu k nové volbě na doplnění členů výboru.

Předseda sdružení řídí činnost sdružení a jednání valné hromady. Zastupuje sdružení navenek. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda nebo jednatel.

Jednatel vede úřední agendu sdružení, s pověřením předsedy či místopředsedy může jednat i jménem sdružení.

Zapisovatel pořizuje zápisy z jednání a vede archiv spolku.

Pokladník odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků sdružení a řádného vedení ostatního majetku. Provádí a eviduje pokladní operace, zajišťuje styk s peněžními ústavy. Je povinen předkládat ke kontrole účty a doklady o hospodaření s majetkem sdružení revizní komisi. Forma evidence hospodářských prostředků sdružení se řídí obecně platnými předpisy. V závěru účetního roku provede pokladník účetní uzávěrku a daňové přiznání.

13. Revizní komise

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření sdružení a jeho evidenci. Kontroluje také plnění a dodržování zásad stanov programu činnosti sdružení a usnesení valné hromady a výboru.

Revizní komise je volená valnou hromadou v počtu min. tří členů.

Členové revizní komise jsou voleni vždy na období dvou let.

Revizní komise volí ze svých členů předsedu.

Jestli rezignují na své funkce dva členové z komise, musí valná hromada provést doplňující volbu.

14. Smírčí řízení

Spory mezi členy sdružení a mezi členy a orgány sdružení řeší výbor sdružení.

Nevede-li jednání výboru k urovnání sporu, předloží výbor spor valné hromadě.

15. Závěrečná ustanovení

Stanovy sdružení lze měnit vždy pouze rozhodnutím valné hromady a to za předpokladu, že se změnou vysloví souhlas nadpoloviční většina členů sdružení přítomných na valné hromadě. Souhlas se vyjádří hlasováním na valné hromadě.

Sdružení zanikne, rozejde-li se dobrovolným rozpuštěním 3/4 většiny členů sdružení přítomných na valné hromadě. Valná hromada rozhodne o majetku v souladu s právními předpisy ČR.

Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.

Pro sympatizanty sdružení se zřídí statut externího spolupracovníka, který nemá hlasovací právo a neplatí členské příspěvky. Je informován o činnosti a může se zúčastnit všech akcí sdružení, včetně valné hromady, kde mu náleží poradní hlas.

Výbor sdružení:

Předseda: Otto Štemberka

Místopředseda: Ing. Zdeněk Semerád

Jednatel: Nikola Madževský

Předsedkyně revizní komise: Mgr. Jana Traspeová

Člen revizní komise: Mgr. Petr Kotyza, Roman Bureš

Zmocněnci pro jednání jsou Otto Štemberka a Nikola Madževský.

V Trutnově 24. 11. 2008.

Jste 451184 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish