Logo pro tisk
Oficiální adresa sdružení
Trutnov- město draka
Otto Štemberka
Železničářská 507
541 01 Trutnov

Občanské sdružení Trutnov-město draka

Firma:

zastoupená:

IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako dárce

a

Občanské sdružení

Trutnov – město draka

Železničářská 507, 541 01 Trutnov

zastoupená: Otto Štemberkou

IČ: 26670003

bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov

číslo účtu.: 2478742002/5500

na straně druhé jako obdarovaný

uzavírají tuto

smlouvu darovací

dle ustanovení § 628 Občanského zákoníku

I.

Dárce prohlašuje, že touto smlouvou převádí formou daru na účet obdarovaného částku ve výši ……….……. Kč (slovy…................................................…. korun českých), načež obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá.

II.

Dar uvedený v článku I. této smlouvy je určen na organizační a materiálové zajištění slavností, které se budou konat 3.-9. května 2010 v Trutnově a jeho okolí, dále na vytváření stálé expozice draka a na činnosti sdružení s tím spojené, a obdarovaný se zavazuje tento dar na uvedené účely využít. Dar je ve smyslu zákona 357/1992 Sb. § 20 v platném znění osvobozen od daně darovací.

III.

Dárce se zavazuje převést v článku I. uvedený dar na účet obdarovaného, který je veden u : Česká spořitelna, a. s., pobočka Trutnov, číslo účtu 000000-1185820359/0800, do …………......... od podpisu této smlouvy.

IV.

Smlouva se vyhotovuje ve dvojím provedení, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Trutnově dne ………..........

Dárce Obdarovaný

Jste 598672 návštěvník těchto stránek. | copyright © 2006 Trutnov-město draka  |  designed by © 2006 dogfish